Sąlygos ir taisyklės

1. MB „Kava su meile“  valdomos internetinės parduotuvės taisyklės galioja ir privalomos visiems pirkėjams, perkantiems „Kava su meile“ parduotuvėje, esančioje internete adresu www.kavasumeile.lt  (toliau tekste – kavasumeile.lt).

2. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau tekste– taisyklės) yra privalomos pirkėjui ir pardavėjui (toliau tekste – šalims). Taisyklės nustato šalių teises ir pareigas, prekių įsigijimo, atsiskaitymo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką bei kitas su prekių pirkimu ir pardavimu susijusias nuostatas.

3. Pirkėjas neturi teisės pateikti prekių užsakymo kavasumeile.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais ir besąlygiškai laikoma, jog pirkėjas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria bei atitinka taisyklėse nurodytoms sąlygoms, jeigu prekių užsakymo metu patvirtina, jog yra susipažinęs su taisyklėmis.

4. Pardavėjas gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Pirkėjai apie taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus informuojami parduotuvės puslapio tna.lt skyriuje „Elektroninės parduotuvės taisyklės“. Apie galiojančią taisyklių redakciją nurodoma prie užsakymo.

5. Pateikti prekių užsakymus ir už jas atsiskaityti išimtinai turi teisę tik:

5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo piniginėmis lėšomis;

5.3. juridiniai asmenys;

5.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

6. Asmens duomenų apsauga:

6.1. Atliekant pirkimą parduotuvėje kavasumeile.lt, pirkėjas privalo pateikti duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir apmokėjimui vykdyti.

6.2. Pirkėjas, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, apmokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat gali sutikti, jog jo el. pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.3. Pardavėjas garantuoja, kad iš pirkėjo gauti asmens duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir pristatymo tikslais bei, esant pirkėjo sutikimui, tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.5. Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas, pateiktas pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

7.  Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo nuostatos:

7.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

7.2. Pirkimo – pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos kavasumeile.lt duomenų bazėje.

8.  Pirkėjo teisės:

8.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje kavasumeile.lt, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis.

8.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos parduotuvėje kavasumeile.lt, pranešdamas apie tai pardavėjui elektroniniu paštu jolita@kavasumeile.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį, ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirkinio pristatymo dienos. Ši pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

8.3. Punkte 8.2 aptarta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

9. Pardavėjo teisės:

9.1. Jei pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus punktuose 8.1 – 8.3 nurodytus pirkėjo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę apriboti pirkėjo galimybę naudotis interneto parduotuve kavasumeile.lt.

10. Pirkėjo įsipareigojimai:

10.1.  Pirkėjas privalo apmokėti įsigyjamas prekes ir jas priimti šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

10.2.  Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims bet kokių prisijungimo prie parduotuvės kavasumeile.lt duomenų, kuriuos jis gali gauti prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu.

10.3. Pirkėjas privalo laikytis šių taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų parduotuvėje kavasumeile.lt, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

11. Pardavėjo įsipareigojimai:

11.1.  Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis parduotuvės  kavasumeile.lt  paslaugomis, kurios veikimo sąlygos nustatytos šiomis taisyklėmis.

11.2.  Pardavėjas įsipareigoja pirkėjo įsigytas prekes pristatyti šiose taisyklėse nurodytu būdu ir adresu.

11.3.  Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

11.4.  Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių pardavėjas negali pristatyti parduotuvėje kavasumeile.lt įsigytos prekės, pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui raštu atsisakius ir tokį atsisakymą pateikus šiose taisyklėse nustatyta tvarka, pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pirkėjo pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

11.5. Pirkėjui pasinaudojus taisyklių punkte 8.2 nurodyta teise ir esant taisyklių 8.3 punkte nustatytoms sąlygoms, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

12. Prekių kaina:

12.1.  Pirkėjas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja sumokėti kainą, nurodytą užsakyme.

12.2.  Prekių kainos interneto parduotuvėje  kavasumeile.lt nurodomos litais ir yra pateikiamos prie prekių aprašymo.

13. Atsiskaitymo už prekes tvarka:

13.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes bankiniu mokėjimo pervedimu arba naudodamasis elektroninėje parduotuvėje įdiegta saugaus atsiskaitymo sistema.

14. Prekių pristatymas:

14.1.  Pirkėjui įsigytas prekes parduotuvėje  kavasumeile.lt pristato siuntų tarnyba.

14.2.  Pirkėjui iš anksto suderinus su Pardavėju laiką, Pirkėjas gali nemokamai atsiimti prekes kavinėje „LTaste“, Odminių g. 3,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 8-20 val.

14.3.  Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.

14.4.  Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas, atsižvelgiant į pirkėjo nurodytą prekių pristatymo adresą, prekių svorį bei siuntos vertę.

14.5. Aktualūs pristatymo mokesčiai skelbiami  kavasumeile.lt puslapio skyriuje „Pristatymas“.

14.6.  Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį, tačiau apie tai paviešinama kavasumeile.lt puslapio skyriuje „Pristatymas“.

14.7.  Prekių pristatymo terminai pateikiami kavasumeile.lt  puslapio skyriuje „Pristatymas“. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami atsižvelgiant į trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų sąlygas. Bet kokiu atveju, pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

14.8.  Gavęs prekes, pirkėjas privalo kartu su siuntų tarnybos atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą – faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą – faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų, tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę, nėra.

14.9. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant siuntų tarnybos atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

14.10.  Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad parduotuvėje  kavasumeile.lt   esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

15. Prekių grąžinimas:

15.1.  Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2.  Norėdamas grąžinti prekę(-es) šių taisyklių nustatyta tvarka, pirkėjas privalo informuoti pardavėją apie tai elektroniniu paštu jolita@kavasumeile.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį.

15.3.  Prekės (-ių) grąžinimo teise pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos.

15.4. Grąžinant prekes pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų:

15.4.1.  grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

15.4.2.  prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

15.4.3.  prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė.

15.4.4.  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;

15.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir sąskaitą faktūrą, jei ji buvo išrašyta.

15.5.   Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

15.6.  Pirkėjas prekes gali grąžinti pats, darbo dienomis iš anksto suderinęs tai su pardavėju.

15.7.  Tuo atveju, kai prekė grąžinama vadovaujantis 8.2 punkte numatyta pirkėjo teise, pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

15.8.  Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pervedimu į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

16. Apsikeitimo informacija nuostatos:

16.1.  Pardavėjas komunikuoja su pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu.

16.2.  Pirkėjas turi teisę naudotis visais kontaktais, nurodytais parduotuvės kavasumeile.lt svetainės skyriuje „Kontaktai“.

17. Šalių atsakomybės nuostatos:

17.1.  Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

17.2.  Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus parduotuvėje kavasumeile.lt.

17.3.  Pirkėjas atsako už jam suteiktų registracijos duomenų saugumą. Jei jam suteiktais registracijos duomenimis naudojasi trečiasis asmuo, jis bus laikomas pirkėju.

17.4.  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

17.5.  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

18. Rinkodaros priemonių naudojimo nuostatos:

18.1.  Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas, bet kada keisti jų sąlygas bei jas nutraukti.

19.  Baigiamosios nuostatos:

19.1.  Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

19.2.  Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

19.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

0